PROČITAO SAM I SLAŽEM SE S UVJETIMA USLUGE.

Uvjeti korištenja - Banka press materijala

Fotografije i drugi materijal dostupni u banci press materijala (u daljnjem tekstu „datoteka“), mogu se koristiti isključivo u medijske svrhe u suradnji s Kvadrom. Za svako drugo korištenje materijala potrebno je pismeno odobrenje.

Materijali dostupni u datoteci zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Materijali u datoteci dostupni su isključivo registriranim korisnicima koji su prihvatili uvjete korištenja. Korisnik će primiti ID kod nakon postupka registracije.

Uslijed gubitka ili neovlaštenog korištenja osobnih korisničkih podataka, korisnik će zatražiti nove, ili o tome obavijestiti Kvadrine predstavnike za medije.

Svaki korisnik dužan je unijeti podatke koji su potrebni za postupak registracije. Sve izmjene podataka korisnik je obvezan dostaviti u najkraćem roku. Korisnik je odgovoran za istinitost informacija dostavljenih datoteci. Kvadra ne snosi odgovornost za provjeru i dopunu informacija dostavljenih od strane korisnika.

Svaki korisnik snosi odgovornost za korištenje, slanje, pohranjivanje materijala iz datoteke koje predstavlja zlouporabu autorskog prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i važećih pravnih propisa.

Pridržavamo pravo ukidanja prava korištenja datoteke ako je korisnik prekršio autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva te uvjete korištenja pri uporabi materijala ili ako je materijal koristio na način kojim bi se mogla prouzročiti šteta.

Dopušteno je korištenje materijala

a) u medijske svrhe ako su tema Kvadra ili Kvadrini proizvodi.

Nije dopušteno korištenje materijala

a) Materijali se ne smije objavljivati drugdje za daljnje preuzimanje.
b) Korisnici ne smiju prodavati, ustupati, pokloniti ili prenijeti na bilo koji drugi način svoje korisničko pravo trećim stranama.
c) Materijal se ne smije koristiti u neprikladne svrhe.
d) Materijal se ne smije mijenjati.
e) Materijal se ne smije povezivati uz druge tržišne marke ili projekte.

Kvadra zadržava pravo izmjene datoteke, opsega i sadržaja dostupnih usluga.

Uvjeti korištenja stupaju na snagu nakon što korisnik prihvati uvjete koji se tiču korištenja datoteke i ostati će valjana do daljnjega. Kvadra može ukinuti korisničko pravo bez prethodne obavijesti ako korisnik krši uvjete korištenja, objavljuje netočne informacije, koristi ili želi koristiti datoteku na način koji ugrožava njezino funkcioniranje ili sigurnost podataka.

Kvadra pridržava pravo djelomičnog ili potpunog zatvaranja datoteke ako:

a) postoji sumnja u zlouporabu
b) postoji sumnja da korisnik krši uvjete korištenja ili zakon
c) je datoteka ili jedan njezin dio meta napada na sigurnost podataka.